Awards entries
2019

  

The Top of Cloud
(Xi'an, China)
RSAA / Büro Ziyu Zhuang